Round Table Hungary

Adója 1%-ával Ön is segíthet!

Round Table Hungary Alapítvány

Adószám: 18035870-1-41


RTH-3 a facebookon

Maci Akció a facebookon

Képgaléria
rth3_4bdd42321223e
rth3_4e2803bee2f25
rth3_4c86400d31182

Együttműködő partnereink


Alapszabály
A Magyarországi Kerekasztal Egyesület Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az egyesület neve és székhelye
1. Az egyesület neve:  Magyarországi Kerekasztal Egyesület.

Az egyesület neve angol nyelven:  Round Table Hungary.
Az egyesület nevének rövidítése:  RTH.
2. Az egyesület működési területe:  Magyarország.
3.  Az egyesület székhelye:  1112 Budapest, Sasadi út 186.
4.  Az egyesületi év június 15-étől a következő év június 14-éig tart. A pénzügyi év a naptári évvel azonos.

2. § Az egyesület céljai
1. A Magyarországi Kerekasztal Egyesület (a továbbiakban "RTH" v. "egyesület") az összes Magyarországon működő és később megalakításra kerülő Round Table klubok ("asztalok") világnézetileg semleges, politikamentes, nonprofit csúcsszervezete, amelynek fő tevékenysége az egyes Round Table klubok működésének összehangolása, országos jótékonysági akciók szervezése és lebonyolítása, a klubok és az egyesület nemzetközi kapcsolatainak ápolása.

2. Az "átvenni, alkalmazni, jobbítani" (adopt, adapt, improve) hármas jelszavának szellemében az RTH különösen az alábbi célok elérésére törekszik:
 • -fiatalemberek közötti barátság elmélyítése találkozók és szakmai tapasztalataik kicserélése révén;
 • -annak tudatosítása, hogy az egyénnek kötelessége a közösség szolgálata;
 • -a rászorulók támogatása;
 • -magas szintű etikai értékek érvényesítése a szakmai, a közösségi és a magánéletben egyaránt;
 • -kapcsolatok létesítése és ápolása más országok Round Table szervezeteivel és tagjaival;
 • -a Round Table mozgalom erősítése és elterjesztése Magyarországon;

Az RTH elvei a következők:
 • -politikamentesség;
 • -világnézeti és vallási semlegesség;
 • -diszkriminációmentesség;
 • -valamennyi fizikai és szellemi foglalkozás fontosságának és egyenrangúságának elismerése.

3. Az egyesület tagja a Round Table Internationalnek, és társult tagja a World Council of Service Clubsnak (WOCO).

II. TAGSÁGI VISZONY

3. § Az egyesület tagjai
1. Az RTH tagjai a 2. § (1) bekezdésében említett klubok. Új klubok felvételéről a közgyűlés dönt. A közgyűlés indoklás nélkül visszautasíthat bármely felvételi kérelmet, s e döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

2. A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani az RTH elnökségéhez. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • -az alakuló klub elnökségének nyilatkozatát arról, hogy a klub azonosul az RTH elveivel és céljaival, és elfogadja az RTH elnökségének a fennhatóságát;
 • -a tagok névsorát. Az alakuláshoz legalább 10 alapító tag szükséges, akik kizárólag 18 és 45 év közötti férfiak lehetnek;
 • -az alakuló klub elnökségének nyilatkozatát arról, hogy a tagok legalább hat hónapon keresztül kéthetenként szabályszerű találkozót tartottak, vagy összesen legalább tizenkétszer találkoztak;
 • -az RTH legalább egyik klubjának és a Round Table International legalább egyik nem magyar klubjának az ajánlását.

Amennyiben a felvételét kérő klub már bejegyzett egyesületként működik a felvétel kérelmezésének időpontjában, úgy csatolni kell a bejegyzést tanúsító bírósági végzést és egyesületi alapszabályát. Az elnökségnek meg kell vizsgálnia, hogy a felvételét kérő klub alapszabálya megfelel-e az RTH céljainak és működési elveinek.
3. A klub taglétszáma a 30 főt, a tagok életkora pedig a 45 évet nem haladhatja meg. Indokolt esetben (alapító tagság, kiemelkedő munka elismerése) a klub legföljebb egy évvel meghosszabbíthatja a 45. életévét betöltött tag tagsági viszonyát.
4. Minden klub még felvétele előtt, alakulási időpontjának megfelelően egy sorszámot kap az RTH elnökségétől. Ezt a sorszámot kell névként viselnie (pl. RTH-1, RTH-8). A megszűnt vagy létre sem jött klubok sorszámát a közgyűlés megüresedettnek nyilvánítja.
5. Az RTH tagjai nem természetes személyek, hanem a klubok. A klubok tagjai csak klubtagságuk ideje alatt tagjai - közvetve - az RTH-nak.
6. Kivételt képzenek ez alól a (kül- és belföldi) tiszteletbeli tagok, akiknek nem kell valamely  RTH-klubhoz tartozniok.
a) A tiszteletbeli tagság életfogytig szól, de a Round Table mozgalom elveinek és elvárásainak durva megsértése esetén vissszavonható.
b) Tiszteletbeli tagságra az elnökség bármely tagja, illetve a klubok bármelyikének elnöksége javaslatot tehet. A tiszteleti tagi cím odaítéléséről az elnökség dönt.
c) Tiszteletbeli tag cím csak olyan személynek adományozható, aki az adományozás időpontjában tagja vagy azt megelőzően tagja volt valamelyik magyar vagy külföldi Round Table klubnak.

4. § Az RTH tagszervezeteinek jogai és kötelességei

1. Az RTH tagegyesületeinek joga
 • -az RTH közgyűlésén szavazati joggal részt venni;
 • -az RTH bármely testületének, bizottságának alapításában közreműködni;
 • -az RTH tevékenységében aktívan közreműködni.

2. A tagegyesületek kötelessége
 • -az RTH és valamennyi tagegyesületének érdekeit és jó hírét védeni;
 • -az RTH közgyűlésének, illetve elnökségének a határozatait megtartani;
 • -havonta legalább két találkozót tartani;
 • -az egyesület alapszabályának esetleges módosításáról az RTH elnökségét írásban értesíteni.

5. § A tagsági viszony megszűnése
1. A tagegyesület tagsági viszonya megszűnik:
 • -kilépéssel;
 • -kizárással;
 • -az RTH vagy a tagegyesület feloszlatásával.

2. a) A kilépést az RTH elnökéhez írott ajánlott levélben kell bejelenteni. A tagsági viszony a folyó egyesületi év végén szűnik meg, s az addig esedékes kötelezettségeket a kilépő egyesületnek teljesítenie kell.
b) Kizárás esetén a tagegyesület jogai a kizárás napján szűnnek meg.
c) A kilépett vagy kizárt egyesület nem jogosult többé a Round Table név használatára.
d) Akár kilépéssel, akár kizárással szűnt meg az egyesület RTH tagsági viszonya, sem a tagegyesület, sem annak tagjai nem támaszthatnak semminemű követelést az RTH-val, annak tisztségviselőivel vagy más tagegyesületekkel szemben.
3. a) A kizárásról az RTH közgyűlése dönt. E döntéssel szemben nem lehet fellebbezni.
b) A kizárt tagegyesület elnöke köteles az egyesület RTH-tól kapott alapító okiratát és az elnöki láncot haladéktalanul visszaszolgáltatni az RTH elnökének.

6. § Az RTH gazdálkodása
1. Az RTH bevételei
 • -a tagegyesületek tagdíjbefizetéseiből és
 • -adományokból származnak.

2. Az RTH tagsági díját a közgyűlés határozza meg, a következő egyesületi évre vonatkozóan.
3. Az RTH gazdálkodása külön pénzügyi szabályzat előírásainak megfelelően történik.
A pénzügyi szabályzatot az RTH közgyűlése fogadja el és módosítja, egyszerű szótöbbségi határozatokkal.

III. AZ RTH SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

7. § Az RTH szervei:
 • -a közgyűlés;
 • -az elnökség;
 • -a számvizsgálók;

8. § A közgyűlés

1. Az RTH legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagegyesületek tagjainak összességéből áll.

2. A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.
a) Rendes közgyűlést minden évben egyszer, május 1. és június 15. között kell tartani. A közgyűlés időpontját legalább három hónappal előbb minden tagegyesülettel közölni kell. A közgyűlést az RTH elnöksége hívja össze, legalább hat héttel annak időpontja előtt. A meghívót a tagegyesületek elnökeinek kell címezni.
b) A tagegyesületek elnökei a közgyűlés időpontja előtt együttesen véleményezik a hivatalban lévő alelnök tevékenységét, és javaslatot tesznek az új alelnök és a vezetőség tagjainak személyére.
c) Rendkívüli közgyűlést akkor kell tartani, ha azt az elnök vagy az elnökség szükségesnek tartja, vagy a tagegyesületek legalább egyharmada - a napirend megjelölésével - igényli. A rendkívüli közgyűlés helyéről és időpontjáról legalább négy héttel korábban értesíteni kell a tagegyesületek elnökeit.
3. A közgyűlésen mindenki csak a saját nevében adhat le szavazatot. A közgyűlés akkor határozat-képes, ha a tagegyesületek legalább 3/4-e hivatalosan képviselteti magát, és a tagegyesületek összesített taglétszámának legalább fele plusz egy fő jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, az ugyanazzal a napirenddel 30 perc múlva összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 • -az alapszabály és a pénzügyi szabályzat elfogadása és módosítása;
 • -az elnökség éves beszámolójának az elfogadása;
 • -az egyesületi év költségvetésének elfogadása;
 • -az elnökség határozatai elleni fellebbezések elbírálása;
 • -a tagdíj meghatározása;
 • -a következő rendes közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása;
 • -döntés új tagegyesületek felvételéről;
 • -az RTH-tagságra méltatlanná vált egyesületek kizárása.

5. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához viszont a jelenlevők legalább kétharmadának az egyetértése szükséges. A közgyűlésen az elnök általában nem szavaz, szavazategyenlőség esetén viszont az elnök szavazata dönt.
6. A közgyűlésen a szavazás mindig nyílt, kivéve a személyi ügyeket, amelyekben mindig titkos szavazással kell dönteni.
7. A közgyűlést a mindenkori elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely mind a megjelentek számát és a határozatképességet, mind a szavazások eredményét és minden olyan adatot tartalmaz, amelyek a határozatok érvényességének felülvizsgálatához szükségesek.

9. § Az RTH elnöksége

1. Az elnökség az évi rendes közgyűlésen egy évre választott vezető testület, mely az alapszabály és a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az RTH munkáját. Dönt minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2. Az elnökség hatáskörébe különösen a következő ügyek tartoznak:
 • -a közgyűlés összehívása;
 • -a közgyűlés elé terjesztendő beszámoló és indítványok elkészítése;
 • -új tagegyesületek felvétele, illetve sorszámuk meghatározása;
 • -az RTH-tagságra méltatlanná vált tagegyesületek kizárása;
 • -a nem működő tagegyesületek törlése;
 • -különleges ügyekben bizottság kiküldése.
 • -különleges ügyekben bizottság kiküldése.

3. Az elnökség tagjai a következő tisztségviselők:
 • -az elnök;
 • -az alelnök;
 • -a titkár;
 • -a kincstárnok;
 • -a nemzetközi kapcsolatok felelőse (I.R.O.);
 • -a webmester.

Az elnökség valamennyi ülésére meg kell hívni 
 • -az előző évi elnököt, valamint 
 • -valamennyi tagegyesület elnökét,
 • akik tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken.

4. Valamennyi tisztség csak egy évig tölthető be ugyanazon személy által; újraválasztás nem lehetséges. Egy személy folyamatosan legfeljebb három évig lehet - különböző tisztségeket betöltve - az elnökség tagja.
5. Aki pályázni kíván az egyesületi tisztségek bármelyikére, annak legkésőbb az éves közgyűlést megelőző 60. napig kell pályázati jelentkezését írásban - a tisztség megjelölésével- az elnökséghez eljuttatni. Az elnökség a pályázat megérkezését köteles a jelöltnek visszaigazolni.
6. A tisztségviselők a megválasztásukat követő napon lépnek hivatalba, és a következő közgyűlés napjának végéig töltik be funkciójukat.
7. Valamely elnökségi tag kiválása esetén az elnökség a megüresedett helyet kooptálással tölti be. A kieső elnök helyét csak a megválasztott alelnök foglalhatja el.
8. Az elnökség üléseit az elnök vagy - annak akadályoztatása esetén - az alelnök hívja össze. Legalább két másik elnökségi tag kívánságára az elnök köteles 8 napon belül összehívni az elnökséget.
9. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.
10. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
11.  Az ülés helyszínét az elnök határozza meg.
12. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a határozatokat is tartalmazza. Ezt a jegyzőkönyvet az elnök és az alelnök hitelesíti, s a következő ülés elején föl kell olvasni.
13. Halasztást nem tűrő ügyekben az elnök egyedül, saját felelősségére dönt. Erről utólag köteles tájékoztatni az elnökséget.
14. Az elnökség tagjai e munkájukért nem részesülnek díjazásban. Költségeiket az RTH a költségvetésben meghatározott mértékben téríti.

10. § A számvizsgálók

A közgyűlés egyéves időtartamra két számvizsgálót választ, akik a következő közgyűlésen jelentést tesznek az RTH gazdálkodásáról.


11. § Az RTH képviselete Magyarországon

Az egyesületet elsősorban az elnök képviseli, aki minden ügyben egyedül járhat el, és egyedül ír alá.

Akadályoztatása esetén a képviselet joga az elnökség más tagjaira hárul.

12. § Az RTH képviselete külföldön

1. A nemzetközi kapcsolatokban az elnököt a nemzetközi kapcsolatok felelőse (I.R.O.) helyettesíti.

2. Az RTH-t a WOCO éves konferenciáján és a Round Table International regionális konferenciáján lehetőség szerint két, de legalább egy személy képviseli. Egyikük az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök), a másikat az elnök jelöli ki. Ez utóbbi résztvevő lehetőség szerint a nemzetközi kapcsolatok felelőse.
3. A Round Table International tagszervezeteinek I.R.O. konferenciájára a nemzetközi kapcsolatok felelősét kell kiküldeni. Akadályoztatása esetén az elnök dönt a helyettesítésről.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13. § Az RTH megszűnése

1. Az RTH megszűnik, ha
 • -a közgyűlés kétharmados többséggel dönt a feloszlatásáról;
 • -jogszabálysértés miatt a bíróság feloszlatja.

2. Önkéntes feloszlatás esetén az RTH vagyona csak jótékony célja fordítható.

14. § Hatálybalépés
Ezt az egységes szerkezetbe szedett alapszabályt az RTH közgyűlése 2003. június 14-én fogadta el, és az elfogadástól hatályos.
      Round Table Hungary - Eger - RTH-3 Generálási idő: 0.1 mp Saját weboldal